Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή με θέμα την Καταστροφική φονική πυρκαγιά στην Αττική
08 ΑΥΓ
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή με θέμα την Καταστροφική φονική πυρκαγιά στην Αττική

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης (Προτεραιότητα)
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού
Eleftherios Synadinos (NI)


Θέμα: Καταστροφική φονική πυρκαγιά στην Αττική


Η πυρκαγιά στην Αττική αποδείχτηκε καταστροφική καθόσον κόστισε τη ζωή σε δεκάδες συμπολίτες, δεκάδες αγνοούνται, περιουσίες και βιός χάθηκαν και άνθρωποι στιγματίστηκαν. Για την τραγωδία αυτή, υπάρχουν αιτίες και σαφείς ευθύνες.


Η δυνατή απόκριση της Επιτροπής προς αποκατάσταση των ζημιών και υποστήριξη των πληγέντων έχει αποτυπωθεί, συμπεριλαμβανομένης της τυπικά προβλεπόμενης και ισχύουσας πρόσβασης στο Ταμείο Αλληλεγγύης και των προνοιών συγχρηματοδότησης μέσω της Πολιτικής Συνοχής.


Όμως, με δεδομένο πως η έκβαση της κατάσβεσης κάθε πυρκαγιάς εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την αρχική επέμβαση βάσει της προϋπάρχουσας υποδομής και προετοιμασίας, ερωτάται η Επιτροπή:


- Ποιο ήταν το απτό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μετά τις πυρκαγιές της Ηλείας το 2007, όταν η Ένωση συνέδραμε την Ελλάδα ώστε να "ευθυγραμμίσει" τη διοίκηση με τις απαιτήσεις αντιμετώπισης μεγάλων φυσικών καταστροφών και εφόσον υπήρξε συνταχθέν έγγραφο συμπερασμάτων, ποιες προτάσεις υιοθετήθηκαν;


- Προσέφερε η Ένωση (συγ)χρηματοδότηση ή τεχνογνωσία για συναφή συστήματα (Engage, Evita, ή AVL ) και, αν ναι, ποιά από αυτά τα προγράμματα είναι λειτουργικά και σε επιχειρησιακή ετοιμότητα;

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2018-004238+0+DOC+XML+V0//EL&language=el

Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ